Algemene voorwaarden Zwemplezier

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Zwemplezier: de besloten vennootschap Zwemplezier, gebruiker van deze algemene voorwaarden, kantoorhoudende aan Prismalaan 40, 2718 CX te Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67717829. De locatie van de zwembaden is gelegen aan Reinier de Graafweg 1, 2625 AD te Delft en aan Schaapweg 4, 2285 SP te Rijswijk.

2. Wederpartij: eenieder met wie Zwemplezier een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, al dan niet tevens Deelnemer.

3. Partijen: Zwemplezier en de Wederpartij gezamenlijk.

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die in het kader van de Overeenkomst deelneemt of beoogt deel te nemen aan de Zwemactiviteit(en), al dan niet tevens Wederpartij.

5. Overeenkomst: de tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Zwemplezier de Deelnemer gelegenheid biedt tot deelname aan een of meerdere Zwemactiviteiten.

6. Zwemactiviteit: iedere afzonderlijke zwemactiviteit op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek, waaraan de Deelnemer in het kader van de Overeenkomst deelneemt. Een Zwemactiviteit kan zwemlessen inclusief diplomazwemmen, maar ook andere zwemvormen betreffen.

7. Zwemles: Zwemactiviteit betreffende leerling zwemmen met de bedoeling een landelijk erkend zwemdiploma te behalen. 

8. Website: www.zwemplezier.net.

9. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zwemplezier en iedere Overeenkomst.

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van het Zwemplezier is vrijblijvend; Zwemplezier kan op basis van slechts zijn aanbod, niet worden gehouden een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan. Zwemplezier kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.

2. Kennelijke fouten en/of vergissingen in een aanbod van Zwemplezier, binden hem niet.

3. Voor het aangaan van een Overeenkomst betreffende Zwemlessen dient de Wederpartij de Deelnemer aan te melden via de Website. Nadat de aanmelding van de Deelnemer door Zwemplezier is bevestigd, wordt de Deelnemer op de wachtlijst geplaatst. Bij de aanmelding (voor plaatsing op de wachtlijst), dient de Wederpartij het uitdrukkelijk overeengekomen inschrijfgeld te voldoen en machtigt zij Zwemplezier het toekomstige lesgeld automatisch van haar bankrekening af te schrijven.

4. Tot 14 dagen nadat de aanmelding van de Deelnemer door Zwemplezier is bevestigd, heeft de Wederpartij het recht de aanmelding te herroepen, waarna het inschrijfgeld binnen 14 dagen teruggestort wordt op de bankrekening van de Wederpartij. Zodanige herroeping dient te geschieden per e-mail of middels het daartoe door Zwemplezier aangeboden modelformulier van herroeping.

5. Wanneer nieuwe zwemgroepen starten, ontvangt de Wederpartij per mail een uitnodiging met beschikbare dagen en tijden voor de Zwemlessen. Nadat de Wederpartij haar keuze voor een dag en tijd per e-mail aan Zwemplezier kenbaar heeft gemaakt en Zwemplezier vervolgens per e-mail heeft bevestigd dat de startdatum van de zwemles definitief is, wordt het maandelijkse lesgeld automatisch van de bankrekening van de Wederpartij geïncasseerd.

6. In geval de eerste Zwemles plaatsvindt binnen de bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 4, geschiedt dit op uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij.

ARTIKEL 4. | ZWEMLESSEN: INHOUD, LOOPTIJD, OPZEGGING, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST & ANNULEREN EN INHALEN

1. Zwemlessen vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, wekelijks plaats op de overeengekomen dag en tijd. Een verzoek tot wijziging van de overeengekomen dag en/of tijd door de Wederpartij dient per e-mail te worden ingediend. Zodanige wijziging kan uitsluitend plaatsvinden indien Zwemplezier daarmee instemt door de nieuwe dag en tijd per e-mail aan de Wederpartij bevestigen.

2. De Overeenkomt betreffende Zwemlessen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door Schriftelijke opzegging (waaronder opzegging per e-mail mede begrepen) met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Vorenstaande geldt met dien verstande dat de Overeenkomst van rechtswege eindigt door behalen van het C-diploma door de Deelnemer.

3. De Wederpartij kan een Zwemles annuleren tot één uur vóór aanvang van de Zwemles. Annulering dient plaats te vinden middels het door Zwemplezier beschikbaar gestelde leerlingvolgsysteem. Indien de Wederpartij tijdig heeft geannuleerd, ontvangt zij een evenredig inhaaltegoed welke de Wederpartij kan verzilveren door de Deelnemer via het leerlingvolgsysteem voor een andere beschikbare dag en tijd aan te melden voor een Zwemles. In geval van te late annulering of ‘no show’, kan deze niet worden ingehaald.

4. De Wederpartij kan, onverminderd het bepaalde in lid 6, ten hoogste zes inhaaltegoeden hebben openstaan. In geval een Zwemles wordt geannuleerd terwijl reeds zes inhaaltegoeden openstaan, geldt het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid.

5. De inhaaltegoeden kunnen alleen gebruikt worden om Zwemlessen mee in te halen. De tegoeden kunnen dan ook niet worden gebruikt om de reguliere Zwemles of diplomageld mee te betalen. Inhaaltegoeden zijn niet inwisselbaar voor geld en komen door het eindigen van de Overeenkomst te vervallen.

6. In geval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, personeelstekort, sluiting van het zwembad op last van de overheid, calamiteiten, evenementen etc.) kan Zwemplezier ervoor kiezen een Zwemles te annuleren en daarvoor een inhaaltegoed toe te kennen. In dat geval zou het maximum van zes inhaaltegoeden kunnen worden overschreden. In plaats daarvan of na toekennen van een zodanig inhaaltegoed, kan Zwemplezier een alternatieve oplossing aanbieden. In geval de Wederpartij aangeeft van een voorgestelde alternatieve oplossing gebruik te maken, komt eventueel ter zake reeds toegekend inhaaltegoed te vervallen.

7. Tijdens schoolvakanties kunnen aangepaste roosters of zelfroosteren van toepassing zijn. Verondersteld wordt dat de Deelnemer conform dit aangepaste rooster deelneemt aan de Zwemlessen, waarbij de Wederpartij de Zwemlessen op reguliere wijze conform lid 3 kan annuleren. Indien de Wederpartij de Zwemles op een voor schoolvakanties aangepast rooster annuleert, kan het maximum van zes inhaaltegoeden worden overstegen. Eventuele inhaaltegoeden die het maximum van zes overstijgen, dienen evenwel binnen maximaal 1 maand na het einde van de betreffende schoolvakantie te worden verbruikt, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

8. Zwemplezier kan, onverminderd het bepaalde in lid 10, de met de Wederpartij overeengekomen dag en tijd zoals bedoeld in lid 1 wijzigen voor iedere week, met dien verstande dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst door reguliere opzegging te beëindigen voordat de wijziging van kracht zou worden. Indien de Wederpartij de Overeenkomst om die reden opzegt, maakt zij geen aanspraak op schadevergoeding omdat diplomazwemmen niet plaatsvindt.

9. Zwemlessen worden in kleine zwemlesgroepjes gegeven. Zwemplezier behoudt zich het recht voor de groepsgrootte tussentijds te wijzigen.

10. De lesduur van Zwemlessen is op de Website te raadplegen. Zwemplezier behoudt zich het recht voor om de lesduur te wijzigen. Zwemplezier doet daarvan ten minste vier weken vóór de ingangsdatum van de gewijzigde lesduur, mededeling aan de Wederpartij. Dergelijke wijzigingen zijn gering en vallen daarom niet onder het bereik van het bepaalde in lid 8.

ARTIKEL 5. | GEZONDHEID

De Wederpartij verklaart impliciet dat de Deelnemer naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om aan de Zwemactiviteit deel te nemen zonder schade voor de gezondheid van de Deelnemer. De Wederpartij garandeert dat de Deelnemer in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom de Deelnemer niet in staat zou zijn om de Zwemactiviteit te volgen en dat de Zwemactiviteit niet schadelijk is voor de gezondheid, veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van de Deelnemer.

ARTIKEL 6. | HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. De Wederpartij dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement van Zwemplezier. Dit huishoudelijk reglement wordt op de zwemlocatie bekend gemaakt en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De laatste versie van het huishoudelijk reglement maakt steeds integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. In het bijzonder geldt dat eenieder die zich op de zwemlocatie begeeft, de instructies en aanwijzingen van het personeel van Zwemplezier en de instructies en aanwijzing die vermeld staan op de in de zwemlocatie aangebrachte borden, dient op te volgen.

2. Zwemplezier is gerechtigd personen de toegang tot de zwemlocatie te ontzeggen of hen daarvan te verwijderen dan wel hen de (verdere) deelname aan de Zwemactiviteit te ontzeggen, indien overtreding van het bepaalde in het huishoudelijk reglement of het gedrag van de betreffende persoon daartoe anderszins en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, aanleiding geeft.

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Zwemplezier is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Zwemplezier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Zwemplezier gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Voorts is Zwemplezier, onverminderd het bepaalde in artikel 11.1, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat verdere nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of redelijkheid niet van hem kan worden gevergd, zoals in geval van liquidatie, verkoop van Zwemplezier of een deel van Zweminstituut aan een andere partij, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van Zwemplezier.

4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Zwemplezier op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. Indien de grond die daartoe aanleiding geeft aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Zwemplezier ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. In geval van ontbinding van de Overeenkomst als gevolg van een omstandigheid die niet aan de Wederpartij toerekenbaar is, maakt de Wederpartij evenwel geen aanspraak op compensatie van eventueel overgebleven inhaaltegoeden; deze komen door ontbinding van de Overeenkomst te vervallen.

5. Indien Zwemplezier de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Zwemplezier nog op de Wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN, INSCHRIJFKOSTEN, DIPLOMAKOSTEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van Zwemplezier vermeldt naast de prijs van de Zwemactiviteit welke eventuele bijkomende kosten, zoals inschrijfkosten en diplomakosten, door Zwemplezier aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

2. De prijs van Zwemlessen dient maandelijks middels automatische incasso te worden betaald. Bij het aangaan van de betreffende Overeenkomst verstrekt de Wederpartij ter zake een geldige machtiging. Er wordt maandelijks vooraf geïncasseerd. Voor Zwemlessen gepland op officiële nationale feestdagen wordt niet geïncasseerd. Op die feestdagen vinden dan ook geen Zwemlessen plaats.

3. Diplomakosten worden voorafgaand aan het diplomazwemmen in rekening gebracht.

4. Zwemplezier is gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. Een prijswijziging ten aanzien van een lopende Overeenkomst dient- ten minste zes weken vooraf aan de Wederpartij bekend te worden gemaakt.

5. In geval van betaling aan Zwemplezier middels automatische incasso is overeengekomen, de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken, een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd of wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels een betaallink te geschieden, binnen de door Zwemplezier daarbij vermelde termijn.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Zwemplezier draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Zwemplezier kan worden toegerekend.

2. Het gebruik van de lockers op de zwemlocatie is geheel op eigen risico. Zwemplezier is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of verduistering van goederen die zich in de lockers bevinden.

3. Zwemplezier verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen, doch geschiedt deelname aan de Zwemactiviteiten geheel vrijwillig en voor eigen risico. Zwemplezier is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Zwemplezier, vrijwaart de Wederpartij Zwemplezier van alle medische claims, processen, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Zwemplezier aangeboden diensten.

4. Zwemplezier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door de Deelnemer behalen van resultaten naar aanleiding van de gevolgde Zwemactiviteiten.

5. Mocht Zwemplezier aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Zwemplezier, indien mogelijk, het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Zwemplezier hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Zwemplezier ter zake vervalt.

6. De eventuele aansprakelijkheid van Zwemplezier is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Zwemplezier betrekking heeft.

7. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle aan haar of de Deelnemer toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de op de zwemlocatie beschikbare materialen en overige eigendommen van Zwemplezier of derden.

8. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Zwemplezier verleende diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Zwemplezier.

9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Zwemplezier een jaar.

ARTIKEL 10. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Zwemplezier dienen binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de veronderstelde tekortkoming heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Zwemplezier.

2. Bij Zwemplezier ingediende klachten worden binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien een klacht in verband met een Overeenkomst die rechtstreeks middels de Website is gesloten, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Wederpartij het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

1. Zwemplezier is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

2. De aan de Wederpartij en Deelnemer toekomende rechten uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder voorafgaande instemming van Zwemplezier niet worden overgedragen aan een derde.

3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter of de geschillencommissie als bedoeld in artikel 10.3, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!